Navigering

Save the date för årsmöte 21 juni

17 may 2021 av markus

Säsongen 2020-2021 lider mot sitt slut och Östersunds SK bjuder därför in sina medlemmar till årsmöte.

INBJUDAN till årsmöte - Måndag den 21 juni 19.00

Årsmötet kommer i år att hållas digitalt och alla medlemmar är välkomna att delta. Under årsmötet har samtliga medlemmar rösträtt och chans att påverka kommande verksamhet.

Allt du behöver för årsmötet finns här i denna nyhet som länk till mötet, årsmötesdokument osv.

Hur mötet kommer att gå till kommer att presenteras under mötet.

I samband med mötet kommer vi även att dela ut priser och uppmärksamma fina prestationer som gjorts under året.

Länk till mötet

Årsmötet kommer att hållas med Microsoft Teams som digitalt mötesverktyg. Du kan ansluta dig antingen på din dator eller mobilapp.

Klicka här för att delta i mötet.

Manual från RF-SISU Jämtland Härjedalen om du vill veta mer om Ansluta till teamsmöte via webbläsare

Dokument

Årsmöte – dagordning enligt stadgar (2018-06-25)

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a) Förslag kring översyn av familjemedlemskap

12. Val av

a) Föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.