Navigering

Inbjudan till årsmöte 19 juni 2024

19 may 2024 av markus

Årsmötet kommer i år att hållas kl 18.00 på Östersunds skidstadion i cafeterian och alla medlemmar är välkomna att delta. Under årsmötet har samtliga medlemmar rösträtt och chans att påverka kommande verksamhet.

I samband med mötet kommer vi även att dela ut priser och uppmärksamma fina prestationer som gjorts under året.

Årsmöteshandlingar kommer att publiceras under Om klubben

 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 

Fastställande av röstlängd för mötet.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av föredragningslista.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Fastställande av medlemsavgifter.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.